ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อป “การออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

  • SCD_landing_workshop
  • SCDslide_1150x450_01
  • SCDslide_1150x450_04
  • SCDslide_1150x450_02
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 การออกแบบกระบวนการและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ในห้องเรียน

เสริมพลังครูแนะแนวให้สามารถช่วยเด็กๆ ให้ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพเป้าหมาย และเห็นแนวทางการพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพนั้น
ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ในห้องเรียน

13 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อิมแพค ฟอรั่ม (ฮอล์ล 9) อิมแพค เมืองทองธานี

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กรุณาคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อเลือกรอบการเวิร์กชอปที่ต้องการ

รอบที่ 1 (เช้า) รอบที่ 2 (บ่าย)

รอบที่ 1

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม
09.15 – 12.00 น. Workshop Unit 1 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เชื่อมการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง ทำความรู้จักกับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
09.30 – 11.45 น. Workshop Unit 2 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ทำความรู้จักกับนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’
ฝึกการประยุกต์ใช้ Web Application และเทคนิคการให้คำปรึกษา (Coaching)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
1. ค้นพบตัวเอง การทำแบบสำรวจพหุปัญญา ความเข้าใจแนวคิดพหุปัญญา และการ ค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2. ค้นพบอาชีพ ศึกษาแนวทางการใช้วิดีโอแนะนำอาชีพ การใช้เค้าโครงคำถามเพื่อค้นคว้าอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน
3. การวางแผนการเรียนรู้สู่อาชีพเป้าหมาย ออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาตน และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็น เพื่อก้าวสู่อาชีพเป้าหมาย
11.45 -12.00 น. สรุปกิจกรรมการเรียนรู้

รอบที่ 2

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. Workshop Unit 1 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เชื่อมการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง ทำความรู้จักกับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
13.30 – 15.45 น. Workshop Unit 2 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ทำความรู้จักกับนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’
ฝึกการประยุกต์ใช้ Web Application และเทคนิคการให้คำปรึกษา (Coaching)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
1. ค้นพบตัวเอง การทำแบบสำรวจพหุปัญญา ความเข้าใจแนวคิดพหุปัญญา และการ ค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2. ค้นพบอาชีพ ศึกษาแนวทางการใช้วิดีโอแนะนำอาชีพ การใช้เค้าโครงคำถามเพื่อค้นคว้าอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน
3. การวางแผนการเรียนรู้สู่อาชีพเป้าหมาย ออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาตน และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็น เพื่อก้าวสู่อาชีพเป้าหมาย
15.45 -16.00 น. สรุปกิจกรรมการเรียนรู้